En introduktion till ekonomiska teorier

Ekonomiska teorier försöker beskriva hur och varför ekonomin fungerar, för att förklara hur och varför särskilda ekonomiska beteenden uppstår och vad som är rätt svar för att ta itu med sådana ekonomiska beteenden. I grund och botten är det teoretiska tillvägagångssättet för ekonomiska teorier indelat i två distinkta tillvägagångssätt. Den första, kallad positiv ekonomi, beskriver hur individer och institutioner interagerar i den öppna ekonomin – i princip på en fri marknad. Positiv ekonomi förutsätter att individer och institutioner engagerar sig på frivilligt kontrollerade marknader som bestämmer sina egna regler och incitament.

Den andra, kallad perfekt konkurrens, undersöker hur förekomsten av företagsspecifik information och andra externa begränsningar tvingar deltagarna i marknadsstrukturerna att söka liknande resultat. Perfekt konkurrens är nära besläktade med mikroekonomi, som studerar enskilda agenters beslut i marknadsstrukturerna. Inom mikroekonomi kallas studien av producent- och konsumentinteraktioner i marknadsstrukturen mikroekonomi. Perfekt konkurrens studeras dock ofta separat från mikroekonomi och används ibland för att komplettera analysen av den förstnämnda.

I ett bredare sammanhang av ekonomiska teorier finns det två dominerande tillvägagångssätt. Den första, känd som keynesiansk ekonomi, spårar processen genom företagets nivå upp till regeringens nivå. Det keynesianska tillvägagångssättet gör det möjligt att analysera ekonomiska teorier på företagets nivå, som representeras av mikroekonomi. Det andra framträdande tillvägagångssättet för att studera den makroekonomiska miljön kallas nyklassicistisk teori.

Neoklassiska ekonomiska teorier förutsätter att den ekonomiska aktivitetsprocessen i allmänhet styrs av en uppsättning oidentifierbara, självständiga, riktade, ekvationer. Av detta följer att inga lagar om klassisk ekonomi kan tillämpas på företagsnivå. Å andra sidan förutsätter nyklassicistiska ekonomiska teorier att klassiska lagar i klassisk ekonomi gäller på nationell nivå. Det klassiska begreppet pengars värde kan till exempel användas på nationell nivå. Båda dessa begrepp behandlar i sin teoretiska grund den fasta nivån som en helt annan enhet än den enskilda konsumentens nivå. Var och en av dessa teorier har viktiga begränsningar, vilket leder till att ekonomer fortsätter att forska om hur makroekonomin påverkar mikroekonomin.

En av de mer välbekanta ekonomiska teorierna är mikroekonomi. Mikroekonomi försöker studera samspelet mellan ett litet antal aktörer inom en större totalekonomi. Genom att göra detta försöker man identifiera mikrobeslut som påverkar den totala ekonomin. Till exempel kan en ökning av aktiekurserna ha en direkt inverkan på företagare som köper aktier, men den effekten kan kompenseras när handlare köper tillbaka sina aktier efter ökningen.

En av de mest populära ekonomiska teorierna, som postulerar att alla ekonomiska fenomen drivs av mänsklig handling, är monetärt baserad. Monetärt baserade ekonomiska teorier antar att alla ekonomiska fenomen drivs av krafter som påverkas av pengar, såsom konsumentutgifter. Teorierna om monetärt baserad ekonomi försöker beskriva hur förändringar i utgiftsmönster påverkar den totala ekonomin. Teorier av detta slag har testats i många experiment genom åren och har visat sig vara framgångsrika i att förutsäga beteendet hos ekonomiska agenter.

Lena Andersson

LenEk drivs av mig, Lena Andersson. Jag jobbar till vardags som redovisningsekonom på en lokal redovisningsbyrå i Göteborg. Här på bloggen delar jag med mig av tips framförallt riktade mot privatekonomi.

Visa alla inlägg av Lena Andersson →