Pensionsordlista

Aktiv fondförvaltning

Kan ske på två olika sätt, antingen att du via en fullmakt låter en förvaltare välja fonder åt dig, eller att du placerar dina pensionsförsäkringar i en fond som är sammansatt av andra fonder (fond i fond).

Allmän pension

Omfattar både inkomst- och premiepensionen samt tilläggspension och garantipension. Inkomstpensionen administreras av Försäkringskassan och premiepensionen administreras av PPM.

ATP

Allmän tilläggspension som tillsammans med folkpension ingår i det gamla pensionssystemet. Är du född 1938-1954 får du även i fortsättningen en del av din allmänna pension från ATP.

Avgiftsbestämd pension

Avgiftsbestämd pension är en pension där avgiften är bestämd till ett visst belopp eller till en viss procent av lönen. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket pengar som har betalats in eller bokförts och hur mycket ränta/avkastning det har blivit på pengarna – det vill säga hur stort pensionskapitalet är när pensionen ska börja betalas ut.

Avkastning

Det är den värdeökning som ditt pensionskapital växer med.

Avkastningsskatt

är en schablonskatt som skall betalas oavsett om värdet på bolagets tillgångar ökat eller minskat. Enligt nu gällande skatteregler ska försäkringsbolaget betala in skatten. Försäkringsbolaget fördelar sedan skatteuttaget på försäkringarna. Skatteunderlaget beräknas genom att man multiplicerar försäkringsbolagets placerade tillgångar vid årets början med föregående års genomsnittliga statslåneränta. För pensionsförsäkringar är avkastningsskatten 15 procent av skatteunderlaget.

Avtalspension

Tjänstepension som är knuten till ett anställningsförhållande och grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivaren och en facklig organisation.

Barnår

De fyra första åren i ett barns liv som ger en av föräldrarna pensionsrätt från den allmänna pensionen, oberoende av om man har varit föräldraledig eller inte.

Basbelopp

Inkomstbasbelopp: Ett belopp i kronor som bestäms av regeringen varje år. Det används bland annat för att beräkna pensionsgrundande inkomster. Inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen i samhället och det allmänna prisläget. Prisbasbelopp: Ett belopp som bland annat används för att beräkna grundavdrag och garantipension.

BTP

Bankernas tjänstepension (BTP) är en tjänstepension som bygger på kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation (BAO) och Finansförbundet. BTP ger anställda i banker/företag som är anslutna till BAO ett komplement till den allmänna pensionen.

E-legitimation

E-legitimation är en elektronisk ID-handling som kan jämföras med vanlig ID-handling, t.ex. ID-kort eller körkort. Äktheten av e-legitimationen kontrolleras av utgivaren som bl.a. undersöker om e-legitimationen är giltig och inte spärrad.

Familjeskydd

Familjeskydd inom avtalspensionen är ett frivilligt efterlevandeskydd som ger 1 eller 2 förhöjda prisbasbelopp per år till efterlevande efter dödsfall.

Fond-i-fond

En fond i fond är en typ av fond som istället för att investera direkt i aktier och räntebärande papper istället investerar i fonder. Fond-i fonder hanteras av en ansvarig förvaltare med ett placeringsråd bakom sig och en riskkontrollfunktion där allt slutligen övervakas av Finansinspektionen.

Fondväljare

se aktiv fondförvaltning

Förmånsbestämd pension

En pension där storleken är bestämd på förhand, t.ex. en viss procent av den lön man har när man går i pension. Premien ändras under åren när lönen förändras. Pensionen betalas då ut enligt den nivå som är bestämd i försäkringen.

FTP

Försäkringsbranschens tjänstepension (FTP) är en tjänstepension som bygger på kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation (FAO) och FTF/Civilekonomerna/Jusek/Sveriges Ingenjörer. FTP ger anställda i försäkringsbranschen ett komplement till den allmänna pensionen.

Garantipension

Ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som har haft liten eller ingen inkomst. Betalas ut tidigast från 65 års ålder.

Garantitillägg

För dig som är född mellan 1938 – 1954. Betalas ut från 65-års ålder. Garanterar att din inkomstpension inte blir lägre än den tilläggspension som du har tjänat in t.o.m. 1994.

Inkomstpension

Ingår i den allmänna pensionen och grundas på din sammanlagda livsinkomst. Inkomstpensionen utgör den största delen av den allmänna pensionen.

IPS

Individuellt pensionssparande i bank är ett avdragsgillt pensionssparande utan försäkring. Sparandet kan ske på bankkonto, i fonder eller enskilda värdepapper. Samma skatteregler gäller som för pensionsförsäkring. Utbetalning får inte ske förrän spararen fyllt 55 år och utbetalningarna ska normalt pågå under minst 5 år.

ITP

Industrins och handelns tilläggspension är en tjänstepension som bygger på kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. ITP ger tjänstemän inom den privata sektorn ett komplement till den allmänna pensionen.

KAP-KL

KAP-KL är en tjänstepension för dig som är anställd inom kommun, landsting, kommunalförbund och vissa kommunala bolag. KAP-KL ger anställa inom kommun, landsting, kommunalförbund och vissa kommunala bolag ett komplement till den allmänna pensionen.

Kollektivavtalad tjänstepension

Tjänstepension som grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och facklig organisation.

Livsvarig utbetalningstid

Livsvarig utbetalning innebär att pensionen betalas ut så länge du lever – oavsett hur länge det är.

Pensionsinnehav

Det du hittills har tjänat ihop till din pension. Du kan ha pensionspengar i flera pensionsbolag, beroende på hur vilka och hur många arbetsgivare du har haft under livet.

Pensionskapital

Värdet av en pensionsförsäkring vid en viss tidpunkt. Försäkringens värde utgörs av premier, värdeförändring och eventuell arvsvinst minus avkastningsskatt och försäkringsbolagets kostnader.

Personlig kod från PPM

Det är den femsiffriga kod du identifierar dig med för att komma åt din kontouppgifter hos PPM via Internet, självbetjäning och personlig service.

PPM

PPM – Premiepensionsmyndigheten som informerar om och administrerar premiepensionen.

Premie

Inbetalning som sker till din framtida pension.

Premiepension

Ingår i den allmänna pensionen och grundas på din sammanlagda livsinkomst. Premiepensionen är den mindre delen som du själv kan välja att placera i fonder.

Privat pensionssparande

Pengar som man frivilligt sparar till sin pension, vanligtvis hos försäkringsbolag och banker.

Reallön

Den köpkraft som lönen har; hur mycket du kan handla för din lön.

Sjuk- eller aktivitetsersättning

Ersätter det tidigare begreppet förtidspension/sjukbidrag. En inkomstrelaterad ersättning som du kan få om du är mellan 19 – 64 år och om din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt med minst en fjärdedel.

Tilläggspension

Ingår i den allmänna pensionen och ersätter det som tidigare hette allmän tilläggspension (ATP). I den ingår ett garantitillägg som garanterar en absolut lägsta pensionsnivå. Tilläggspensionen beräknas enligt tidigare regler för ATP.

Uttagstid

Den tidsperiod som pensionen utbetalas.

Värdedatum

Det datum pensionsinnehavet är värderat senast.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *